Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

I. Wprowadzenie

1. Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Jesteśmy zdania, że w ramach zachowania najwyższych standardów etycznych przy prowadzeniu naszej działalności, jesteśmy zobowiązani do należytego informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zważywszy na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o Państwa prawach jako podmiotów danych.

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski przetwarza dane osobowe w celu prawidłowego wykonywania zawartych z Państwem umów, w tym także dochodzenia wierzytelności oraz przeprowadzania postepowań reklamacyjnych.

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

II. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy witryny www funkcjonującej pod adresem https://kredytdlatwojejfirmy.pl.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 33/13, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 1251399626, telefon kontaktowy +48 667 686 665, e-mail: aryszkowski@kredytdlatwojejfirmy.pl.

III. Ochrona danych osobowych i ich przekazywanie

1. Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

a) realizacji i obsługi zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą.

b) podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz agenci wykonujący czynności bankowe. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które przetwarzamy jako Administrator danych osobowych, mogą być:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy).

b) podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Kancelarii Finansowej AdamRyszkowski.

c) pod mioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski.

d) pozostali podwykonawcy Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski.

e) windykatorzy (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu).

f) audytorzy, doradcy prawni, doradcy podatkowi.

g) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy władz publicznych, oraz organy egzekucyjne (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe, podane w celu realizacji i obsługi zamówienia, będą przechowywane w przypadku złożonego zamówienia w systemie informatycznym obsługującym serwis przez 10 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

6. Klientowi przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy, niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

9. Klient podając adres e-mail jednocześnie oświadcza, że jest jego właścicielem.

10. Zmiany (prawo do sprostowania), w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: aryszkowski@kredytdlatwojejfirmy.pl.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres aryszkowski@kredytdlatwojejfirmy.pl.

12. Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

b) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

13. Z prawa sprzeciwu można skorzystać w każdym momencie. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas można od nas żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

14. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kancelarię Finansową Adam Ryszkowski, albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Kancelarię Finansową Adam Ryszkowski. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

15. Wszelkie reklamacje, prośby i żądania, a w szczególności: zmiana, sprostowanie, usunięcie, przeniesienie Państwa danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie prosimy kierować na adres e-mail: aryszkowski@kredytdlatwojejfirmy.pl.

16. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu usług Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski, korzystania z formularza kontaktowego, w ramach witryny kredytdlatwojejfirmy.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

a) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej kredytdlatwojejfirmy.pl (określone szczegółowo w Polityce Plików Cookies).

b) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony kredytdlatwojejfirmy.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę kredytdlatwojejfirmy.pl.

17. W przypadku uzyskania przez Kancelarię Finansową Adam Ryszkowski wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej kredytdlatwojejfirmy.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

IV. Informacje o formularzach i wnioskach

1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej kredytdlatwojejfirmy.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

2. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie kredytdlatwojejfirmy.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

3. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Kancelarię Finansową Adam Ryszkowski za pośrednictwem witryny kredytdlatwojejfirmy.pl możliwe jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu.

4. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

5. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

V. Istotne informacje i techniki marketingowe

1. Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski.

2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu kredytdlatwojejfirmy.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia,komentarze osobi ste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski i kredytdlatwojejfirmy.pl.

3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych kredytdlatwojejfirmy.pl.

4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

5. Dane osobowe podane na serwisach należących do Kancelarii Finansowej Adam Ryszkowski przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

6. Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

7. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

8. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatora reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

9. Administrator korzysta z Piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest Administratorem. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

10. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są zanonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

VI. Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie kredytdlatwojejfirmy.pl,  gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

2. W przypadku zmian Polityki Prywatności, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronie kredytdlatwojejfirmy.pl, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.