Regulamin

I. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres) jest Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski z siedzibą w Warszawie (00-029), ul. Nowy Świat 33/13, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 1251399626:

1. Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:
a) realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą.
b) podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
c) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne,
marketingowe, informatyczne oraz agenci wykonujący czynności bankowe.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres w przypadku złożonego zamówienia – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 10 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

6. Klientowi przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofanie.
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

9. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e- mail: aryszkowski@kredytdlatwojejfirmy.pl

10. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się w klauzuli informacyjnej.

II. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.) Zamawiający upoważnia Kancelarię Finansową Adam Ryszkowski oraz Instytucje z nim współpracujące do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie oraz biur informacji gospodarczej o udostępnianie informacji, dotyczących jego zobowiązań.

III. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania finansowania,
informacje te będą przekazane do właściwych organów ścigania oraz Systemu Bankowy Rejestr, prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

IV. Zamawiający wyraża zgodę na podstawie art.105a ust. 2 Prawa bankowego na przetwarzanie przez Kancelarię Finansową Adam Ryszkowski, współpracujące z nim instytucje finansowe oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A., informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,
po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy będącej przedmiotem niniejszej umowy.